HSV Westkapelle  HSV Westkapelle

WEDSTRIJDREGLEMENT CLUBCOMPETITIE HSV WESTKAPELLE per 2017.

 1. De competitie bestaat uit 14 wedstrijden, verdeeld over 7 wedstrijden tellend voor zondagen en 7 wedstrijden tellend voor zaterdagen verspreid over het kalenderjaar.
 2. De wedstrijddata, -tijden en -locaties worden zo spoedig mogelijk na goedkeuring van Sportvisserij Nederland voor het competitiejaar door het bestuur vastgesteld en in de wedstrijdkalender op de site gepubliceerd.
 3. Als omstandigheden daartoe aanleiding geven kan de wedstrijdleiding(bestuur) te allen tijde besluiten af te wijken van het gestelde op de wedstrijdkalender. De leden worden hierover zo tijdig mogelijk geïnformeerd.

In geval van afgelasting beslist het bestuur(wedstrijdleiding) of, en wanneer deze wedstrijd ingehaald wordt. Indien dit niet gebeurt wordt deze wedstrijd als gevist beschouwd, en krijgen alle competitiedeelnemers voor deze wedstrijd 0 klassementspunten.

 1. Deelnemers aan de clubcompetitie dienen in het bezit te zijn van een geldige te naam gestelde vispas of zeevispas van sportvisserij Nederland en dienen lid te zijn van HSV Westkapelle.
 2. Opgeven voor de wedstrijd kan tot uiterlijk 20.00 uur donderdagavond voor het weekend waarin de wedstrijd plaatsvindt. Opgeven kan via de website of op andere wijze zoals op de wedstrijdkalender is vermeld.
 3. De totale visduur van een clubwedstrijd bedraagt 3 uur en bestaat uit 2 helften van 1,5 uur.
 4. De wedstrijd vangt aan nadat de wedstrijdleiding hiertoe een signaal heeft gegeven. Op dat moment mag de gereedstaande hengel met reeds beaasde hengel worden ingeworpen. Na 1,5 uur wedstrijd geeft de wedstrijdleiding opnieuw een signaal en moet direct binnen gehaald worden. Vervolgens volgt in principe een halfuur pauze om van plaats te wisselen. Als wederom een signaal volgt mag de gereedstaande beaasde hengel opnieuw worden ingeworpen. Na 1,5 uur volgt opnieuw een signaal waarop de hengel direct moet worden binnen gehaald. Als bijzondere omstandigheden aanleiding geven kan de wedstrijdleiding ter plaatse besluiten af te wijken van het hier gestelde.
 5. De individuele plaats op het parcours wordt door middel van loting bepaald. Tijdens de loting is er naast twee bestuursleden minimaal één lid aanwezig.
 6. Tijdens de loting worden onder de deelnemers controleurs aangewezen. Tenzij anders wordt besloten, worden als controleur aangewezen de deelnemers die een plaats loten die eindigt op een 3 of 8.
 7. Om iedereen een zo eerlijk mogelijke kans te geven wordt halverwege de wedstrijd gewisseld van plaats. De deelnemer schuift hierbij afhankelijk van het aantal deelnemers een veelvoud van 10 + 5 plaatsen op.
 8. Voor aanvang van de wedstrijd neemt de controleur een meetlat en een map met wedstrijdkaarten mee. Direct na de wedstrijd levert de controleur de meetlat en het boekje met ingevulde wedstrijdkaarten in bij de wedstrijdleiding.
 9. Gevangen vis wordt zo spoedig mogelijk ter plaatse bij de controleur ter meting aangeboden. De controleur bepaalt wanneer er gemeten wordt.
 10. Het meten en schrijven van de lengte van de vis dient altijd door minimaal 2 personen (inclusief controleur) te worden waargenomen.
 11. Indien omstandigheden daartoe aanleiding geven (pech, grote vangst) kunnen overige in het boek van de controleur voorkomende deelnemers in overleg met de controleur het meten en schrijven overnemen.
 12. Een vis wordt gemeten met gesloten bek.
 13. Gehaakte vissen, die beschadigd worden geland, tellen mee over de lengte van het resterende lichaam.
 14. De lengte van de gemeten vis wordt naar boven afgerond. Een vis van 9,8 cm wordt gemeten als 10 en is ondermaats en hoeft niet genoteerd te worden. Een vis van 10,3 cm wordt gemeten als 11 en dient genoteerd te worden op de wedstrijdkaart.
 15. Alle soorten vis groter dan 10 cm worden genoteerd en gewaardeerd voor het dag- en clubklassement.
 16. Zowel het dagklassement als het clubklassement worden bepaald op basis van gewicht.
 17. Het gewicht wordt bepaald door middel van een vooraf vastgestelde lengte-gewichttabel. Indien onverhoopt een vissoort wordt gevangen die niet in de tabel voorkomt wordt het gewicht bepaald door de formule gewicht is a maal lengte tot de macht b. De a en b komen uit de database van fishbase.org en indien meer a en b waarden in de lijst voorkomen worden door de wedstrijdleiding de waarden gekozen van een locatie zo dicht mogelijk in de buurt van Westkapelle.
 18. Voor alle vis boven de 10 cm worden gewichtspunten verkregen. Voor vissen vanaf 10 cm tot en met de minimummaat wordt 50% aan gewichtspunten verkregen. Voor vissen vanaf de minimummaat wordt 100% aan gewichtspunten verkregen. De gewichtspunten worden berekend door middel van de vooraf vastgestelde lengte-gewicht tabel.

Gevangen vis

Gemeten centimeters

Genoteerde centimeters

Behaalde gewichtspunten volgens lengte gewicht tabel

Behaalde gewichtspunten voor dagklassement

Bot

9,8

10

0

0

Bot

10,2

11

8

8

Bot

19,8

20

47

47

Bot

20,2

21

109

109

Bot

41,2

42

859

859

Voorbeeld te behalen gewichtspunten

 1. Voor vis die geen wettelijke minimummaat heeft wordt 20 cm als minimummaat aangehouden.
 2. Bepaling wedstrijdpunten voor dagklassement.

Het dagklassement wordt bepaald op basis van het totaal behaalde aantal gewichtspunten tijdens de wedstrijd. De deelnemer met de meeste gewichtspunten krijgt voor het clubklassement een score van 100 punten plus 1 punt per 100 gewichtspunten. De volgende deelnemers met het volgend aantal meeste gewichtspunten krijgen een score van (100 – aantal deelnemers die op basis van de wedstrijdpunten voor de deelnemer eindigen) plus 1 punt per 100 gewichtspunten.

 1. Clubklassement

Het clubklassement wordt bepaald op basis van de gehele competitie per categorie.

 1. Er wordt gevist in 3 categorieën:
 2. Jeugd tot en met 12 jaar
 3. Jeugd van 13 tot en met 15 jaar
 4. Senioren (vanaf 16 jaar)

De leeftijd op 1 januari van het kalenderjaar is bepalend voor de indeling

 1. De koningsvisser is de deelnemer in zijn/haar categorie met de meeste dagklassementspunten over zijn of haar 10 beste wedstrijden.
 2. De zaterdagkampioen is de deelnemer in zijn/haar categorie met de meeste dagklassementspunten over zijn of haar 5 beste zaterdagwedstrijden.
 3. De zondagkampioen is de deelnemer in zijn/haar categorie met de meeste dagklassementspunten over zijn of haar 5 beste zondagwedstrijden.
 4. De winnaar van de aantallen vis is de deelnemer met de meeste aantallen boven- en ondermaatse vis over alle 14 wedstrijden.
 5. De winnaar van de aantallen bovenmaatse vis is de deelnemer met de meeste bovenmaatse vis over 14 wedstrijden
 6. De kanjerkampioen is de deelnemer met de langste bovenmaatse vis van een bepaalde soort. Bij de gelijke lengte van een bepaalde soort zijn er meerdere kanjerkampioenen.
 7. Er mag gevist worden met maximaal 3 haken. Het samenstellen van de onderlijn en de gebruikte materialen zijn vrij.
 8. Zowel het vissen met lood en drijvers (dobber) of een combinatie van beiden is toegestaan . De deelnemers zijn vrij in de keuze van het werpgewicht, type en soort, mits het niet - na te zijn ingeworpen - afdrijft en daardoor andere deelnemers hindert.
 9. Alle aassoorten, met uitzondering van krab zijn toegestaan. Kunstaas is toegestaan.
 10. Het gebruik van geur- en smaakstoffen is niet toegestaan.
 11. De deelnemer dient te vissen met één hengel met opwindmechanisme (molen of reel), voorzien van ten hoogste drie haken. Het ter beschikking hebben van reservehengels met gemonteerde molen met de lijn door de ogen is toegestaan, mits niet voorzien van onderlijn. Beaasde onderlijnen, mits niet aan de hengel gemonteerd, zijn toegestaan.
 12. Het inwerpen dient recht vooruit te geschieden vanaf de toegewezen plaats. De penduleworp is niet toegestaan. Het vissen vanaf brekers of pieren is verboden.
 13. Er mag ten behoeve van het inwerpen en/of uitdraaien tot kniehoogte in het water worden gelopen; het vissen gebeurt vanaf de waterlijn. Waden mag alleen recht voor de toegewezen persoonlijke visplaats.
 14. Hulp van anderen bij het inwerpen of aanlanden is niet toegestaan, m.u.v. invaliden en gehandicapten. Bij zeer slecht weer mag aan zeer jeugdige deelnemers bij het inwerpen hulp worden verleend.
 15. Over het verplaatsen van deelnemers die zijn opgesteld op plaatsen die niet te bevissen zijn beslist de wedstrijdleiding.
 16. Alleen gehaakte vis mag ter meting worden aangeboden.
 17. Een vis die in de bek is gehaakt bij meerdere deelnemers tegelijk telt bij de deelnemers waar de haak in de bek zit. Is de vis gehaakt door meerdere deelnemers doch slechts door één deelnemer is de vis in de bek gehaakt dan telt de vis alleen voor die deelnemer.
 18. Vis die wordt geland aan afgetrokken of afgeworpen onderlijnen komt aan niemand toe.
 19. Het onthaken dient zodanig te gebeuren dat de vis zo minimaal mogelijk wordt verwond.
 20. Iedere deelnemer dient te beschikken over een emmer van minimaal 10 liter, half gevuld met zeewater, om zijn vangst kortstondig in te bewaren.
 21. Gevangen vis dient zo spoedig mogelijk ter meting aan de controleur aangeboden te worden.
 22. Ondermaatse vis, beschermde vissen en bovenmaatse vis die niet voor consumptie wordt gehouden dient zo spoedig mogelijk als het kan levend in het water te worden terug gezet.Van niet beschermde bovenmaatse vis die voor consumptie wordt meegenomen dient direct na meting onder toezicht van de controleur de staart of kop van de vis te worden verwijderd.
 23. De daguitslag wordt zo spoedig mogelijk op de afgesproken plaats bekend gemaakt, maar niet eerder dan binnen 1 uur na het beëindigen van de wedstrijd.
 24. Om voor een dagprijs in aanmerking te komen dient de deelnemer tijdens de prijsuitreiking aanwezig te zijn of dient de deelnemer officieel te zijn afgemeld bij de wedstrijdleiding.
 25. Bij aanvang van de wedstrijd mag de deelnemer geen vis in bezit hebben; bij overtreding volgt diskwalificatie
 26. Het is niet toegestaan om afval op het strand achter te laten.
 27. Iedere deelnemer gedraagt zich respectvol voor de natuur, medevissers en andere strandgebruikers.
 28. In alle gevallen waarin de wedstrijdvoorschriften en het reglement niet voorzien, beslist de wedstrijdleiding.
 29. De wedstrijdleiding bestaat uit de aanwezige bestuursleden.